Pomóżcie nam zrobić coś dla nas wszystkich!

Dołączcie do nas!
Siłą związku zawodowego są liczba  jego członków oraz determinacja i brak aspiracji politycznych Zarządu. Determinację oraz brak aspiracji politycznych Zarządu – gwarantujemy. Liczba członków – zależy od Was!
Jeden przedstawiciel naszego Związku w placówce oświatowej powoduje, że – jako związek zawodowy – możemy czuwać nad  respektowaniem  przez  kierownictwo placówki zasad współżycia społecznego i norm prawa pracy.

Naszym członkom oferujemy przede wszystkim:
a) rzetelną i profesjonalną pomoc, również materialną,  w trudnych sytuacjach zawodowych i osobistych,
b) rzeczywiste uwzględnianie ich postulatów i wniosków w planie  pracy Komisji Międzyzakładowej,
c) pomoc prawną i reprezentację wobec pracodawcy, organów nadzoru i sądów,
d) przynależność do sympatycznego, zgranego zespołu społeczników – idealistów.
Naszym członkom gwarantujemy konsekwentne działanie na rzecz pracowników oświaty przy zachowaniu pełnej niezależności i  bezstronności politycznej. Gwarantujemy również pełną gotowość współpracy z innymi związkami zawodowymi działającymi w środowisku oświatowym, w szczególności z ZNP i NSZZ „Solidarność”oraz ZZ ,,Rada Poradnictwa”, na rzecz tego środowiska.
Naszym reprezentantom w zakładach pracy oferujemy prawną ochronę zatrudnienia.

Dołączcie do nas! .