Stanowisko WZZ ,,Solidarność – Oświata”

Szanowni Państwo,
        oficjalne stanowisko WZZ ,,Solidarność – Oświata” – dotyczące postępowania nauczycieli do momentu uzyskania satysfakcjonującej poprawy warunków zatrudnienia – będzie przedstawione 20 października 2019.
        Równocześnie przypominamy, że obowiązki nauczyciela zostały określone w art.6 KN, zgodnie z którym nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

               Na uwagę zasługuje również zapis art. 84. Kp podkreślający niedopuszczalność zrzeczenia się  prawa do wynagrodzenia – o którym to artykule warto pamiętać, decydując się na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych. Za zajęcia te przysługuje pracownikowi wynagrodzenie podlegające rozliczeniom z US oraz ZUS.   

            Zachęcamy Państwa do znalezienie w sobie siły i determinacji – niezbędnych do uzdrowienia polskiej szkoły – bo wierzymy, że uzdrowienie to jest możliwe.

Z poważaniem –
– w imieniu KM w Krakowie –
Anna Sapielak