Dlaczego Władze milczą?

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele

z Polski i z Ukrainy

Od 4 marca 2022 WZZ ,,Forum – Oświata” próbuje przekonać Władze Województwa Małopolskiego oraz Miasta Krakowa  do umożliwienia ukraińskim nauczycielom i uczniom kontynuacji przerwanej przez wojnę realizacji podstawy programowej w infrastrukturze małopolskich placówek oświatowych. Jedyne, o co prosimy, to bezpłatne  użyczenie stronie ukraińskiej  pomieszczeń szkół w godzinach i w zakresie niekolidujących z aktualną pracą tych placówek. Szukamy wsparcia Rady Miasta Krakowa, mediów oraz instytucji takich jak Rzecznik Praw Dziecka czy Polski Komitet ds. UNESCO.

Nawiązaliśmy współpracę z Ambasadą Ukrainy, Konsulatem Ukraińskim w Krakowie, z Radnymi Komisji Edukacji Rady Miasta Lwowa, Fundacją ,,Ukraińskie Centrum Edukacji” (uprawnioną do organizacji w Polsce edukacji ukraińskiej – w porozumieniu z Ambasadą Ukrainy oraz Międzynarodową Szkołą Ukraińską). Znaleźliśmy dyrektora Gimnazjum w Charkowie – który od końca lutego przebywa w Krakowie i dysponuje pełnymi kwalifikacjami z zakresu nadzoru pedagogicznego. Podjęliśmy współpracę ze znanymi w środowisku krakowskim fundacjami – Fundacją Współpracy Polsko- Ukraińskiej ,,U-Work” oraz Fundacją  ,,Ad Meliora Tempora”. Zgromadziliśmy bazę ukraińskich nauczycieli, psychologów i pedagogów gotowych natychmiast podjąć pracę.

Władze Województwa Małopolskiego oraz Miasta Krakowa przez miesiąc nie ustosunkowały się w żaden sposób do powyższej propozycji.

Polacy masowo zapraszają Uchodźców do swoich mieszkań i domów – nasze władze nie są w stanie zaoferować uczniom z Ukrainy wolnych pomieszczeń szkolnych, proponując uciekającym przed wojną dzieciom edukację narodową jedynie w trybie zdalnym – chociaż ta forma edukacji została uznana przez specjalistów za nieefektywną i destrukcyjną dla psychiki młodych ludzi. Stawiamy sobie pytanie ,,dlaczego Władze milczą?” – i nie znajdujemy odpowiedzi.

Istota naszej propozycji nie jest skomplikowana. Jej cel to jak najszybsza rekonstrukcja  ukraińskiej oświaty na uchodźstwie – przy zapewnieniu stabilności i ochrony interesów polskiej oświaty. Przebywający w Polsce uczniowie ukraińscy nieodpłatnie kontynuują realizację ukraińskiej podstawy programowej i przygotowują się do egzaminów pod kierunkiem  ukraińskich nauczycieli. Zajęcia odbywają się stacjonarnie – wyłącznie lub w uzupełnieniu zajęć zdalnych -w użyczonych budynkach polskich placówek oświatowych w godzinach niekolidujących z podstawową pracą tych placówek. Nauczyciele są zatrudnieni przez uprawnione podmioty – poza systemem polskiej edukacji. Nadzór pedagogiczny sprawują odpowiednio wykwalifikowani pracownicy oświaty ukraińskiej przebywający w Polsce (dyrektorzy, wizytatorzy, metodycy). Środki finansowe na wynagrodzenia pozyskiwane są przede wszystkim z funduszy unijnych i od darczyńców – a zadania związane z obsługą finansową edukacji ukraińskiej realizują uprawnione fundacje. Wkład finansowy władz miast ogranicza się do pokrycia kosztów intensywniejszej eksploatacji niektórych, działających w sposób stały, placówek oświatowych.

Koncepcja rekonstrukcji edukacji ukraińskiej w infrastrukturze polskiej skierowana jest jedynie do  tych uczniów, którzy – przebywając w Polsce –  chcieliby uczyć się w tzw. ,,szkole ukraińskiej”.  Propozycja stanowi uzupełnienie aktualnej oferty edukacji w szkołach polskich. Wzmacnia możliwość wyboru – tak więc zarzut o rzekomym proponowaniu przez nas ,,getta edukacyjnego” nie jest w żadnym wypadku uzasadniony i świadczy jedynie o niezrozumieniu propozycji lub nierzetelności komentującego.

Za szczególne istotne uważamy:

a) zapewnienie ciągłości realizacji ukraińskiej podstawy programowej na uchodźstwie,
b) eliminację czynników konfliktogennych, prowokujących szkodliwe społecznie zachowania o charakterze nacjonalistycznym oraz destrukcyjną rywalizację;  
c) objęcie ukraińskich uczniów i pracowników oświaty profesjonalnym wsparciem psychologicznym i terapeutycznym,
d) umożliwienie ukraińskim nauczycielom pełnego wykorzystania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych na rzecz rozwoju ukraińskiej oświaty na uchodźstwie,
e) stworzenie warunków służących naturalnej integracji uczniów i nauczycieli ukraińskich ze społecznościami lokalnymi,
f) umożliwienie pozyskiwania i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji powyższych celów,  bez dodatkowego obciążania polskiego systemu edukacji.

Ponadto przestrzegamy przed:

 • rażąco nierównym traktowaniem dzieci polskich i ukraińskich w zakresie informowania o zmianach w egzaminach i sprawdzianach: zgodnie z obowiązującym w  Polsce prawem  wszelkie zmiany dotyczące podstawy programowej,  zasad oceniania, wymagań egzaminacyjnych, a nawet   procedur egzaminacyjnych, muszą być podane do wiadomości uczniów co najmniej rok/ a nawet dwa lata przed egzaminem,
 • wymuszoną – poprzez narzucone warunki – polonizacją uczniów i nauczycieli ukraińskich,
 • konfliktami na tle narodowościowym w środowisku uczniów i ich rodziców – które będą konsekwencją braku wielokierunkowej i perspektywicznej polityki władz państwowych i lokalnych oraz zlekceważenia sytuacji przez środowiska zobowiązane do współpracy z władzami w zakresie troski o warunki życia, edukacji  i bezpieczeństwa obywateli,
 • nadmiernym obciążeniem nauczycieli polskich pracą w warunkach szczególnych, przy równoczesnym wyjątkowo restrykcyjnym rozliczaniu nauczycieli małopolskich przez rzeczników i komisje dyscyplinarne – do działania których nasz Związek zgłaszał już wielokrotnie poważne zastrzeżenia,
 • przyznaniem nauczycielom Ukrainy roli podrzędnej w polskim systemie edukacji, różnego typu pracowników pomocniczych, bez umożliwienia im wykorzystania nieraz bardzo wysokich kwalifikacji zawodowych,
 • przed traktowaniem nieszczęścia Ukrainy jako sposobu rozwiązania problemów kadrowych w polskich szkołach – nasi ukraińscy Koledzy nie powinni stać się w Polsce ,,tanią siłą roboczą” umożliwiającą rezygnację z negocjacji płacowych z polskimi nauczycielskimi związkami zawodowymi,
 • biernym współuczestnictwem w eksploatacji finansowej opiekunów dzieci z Ukrainy – w niektórych miastach, np. w Warszawie i w Krakowie, powstają prywatne szkoły dla uczniów z Ukrainy, płatne, oferujące realizację ukraińskiej podstawy programowej, zatrudniające nauczycieli ukraińskich (np. Astor School); akceptujemy każdą formę wsparcia edukacji ukraińskiej, prosimy jedynie Władze Miasta Krakowa, aby pomogły nam i naszym Partnerom stworzyć w Krakowie ofertę edukacyjną niewykluczającą ubogich dzieci ukraińskich.  Jak najszybciej, gdyż dzieci bardzo potrzebują szkoły.

Pozdrawiamy serdecznie

Związkowcy z ,,WZZ ,,Forum – Oświata”
z Małopolski

Polska 75 lat temu …

Warto wiedzieć i pamiętać …

16 listopada 1945 r.,
na mocy dekretu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej,
została powołana

Komisja Specjalna
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym,

–  instytucja utworzona w celu wykrywania i ścigania nadużyć, aktów sabotażu gospodarczego, spekulacji i zagarnięć własności państwowej, faktycznie organ represji pozasądowej wobec prywatnej własności, zwłaszcza prywatnego rzemiosła i handlu. W zakresie uprawnień Komisji było orzekanie grzywien, konfiskaty majątku, kierowanie obywateli do obozów pracy.  Status prawny Komisji i tryb jej działania, a zwłaszcza faktyczny brak prawa obywatela do obrony – gdyż Komisja mogła wydawać orzeczenia w trybie zaocznym, bez wysłuchania obwinionego –  był sprzeczny z ówczesną konstytucją. Orzeczenia wydawano  w znacznej części w oparciu o donosy, także anonimowe. Osoby ukarane dodatkowo piętnowano w prowadzonej przez prasę partyjną kampanii propagandowej. W 1949 roku rozszerzono zakres uprawnień  Komisji o sprawy dotyczące działalności przeciwko władzy ludowej, za jaką uważano m.in. posiadanie nieodpowiednich książek czy prowadzenie korespondencji z rodziną zamieszkałą w kraju kapitalistycznym. Kolejne uprawnienie Komisji wynikało z dekretu Rady Ministrów z 19 kwietnia 1950 roku mówiącego o zabezpieczaniu socjalistycznej dyscypliny pracy, na jego podstawie represjonowano np. osoby spóźniające się do pracy.

Komisja została zorganizowana jako organ centralny,
posiadający oddziały terenowe.
Została zniesiona dekretem z 23 grudnia 1954 roku.
Przez cały okres jej funkcjonowania
na czele stał Roman Zambrowski.
(Wikipedia)


W listopadzie 1945 trzema dekretami wprowadzono w Polsce:
karne obozy pracy przymusowej,  prawo skazywania każdego, kto – zdaniem Komisji – godzi w interesy społeczeństwa, możliwość uznawania za sabotaż działań dowolnie tak przez Komisję zakwalifikowanych, a  także prawo wydawania długoletnich wyroków.

Wkrótce powstało w Polsce ponad 100 obozów pracy przymusowej,
a przeciętna liczba skazanych nie spadała poniżej 150 tys. osób rocznie.
(Kronika XX wieku,
Zespół pod kierunkiem
Mariana B. Michalika)

 

 

500 zł dla nauczycieli – opodatkowane czy nie?

Obawiamy się, że opodatkowane. Minister Czarnek zaproponował nam ( a raczej niektórym z nas!)  dofinansowanie  w formie zwrotu za zakupiony sprzęt, a nie w formie ekwiwalentu. 

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadr i płac, wyjaśnia:  ,,Ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętu, stanowiących ich własność, co do zasady, jest zwolniony z podatku i składek ZUS  [….]  Nie w każdym jednak przypadku będzie to przychód niestanowiący podstawy opodatkowania i oskładkowania.  Przykładowo, kwota zwrócona pracownikowi za zakupiony przez niego sprzęt, który będzie użytkował w pracy, nie jest ekwiwalentem zwolnionym z podatku i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”.

Ciekawe, czy zostanie chociaż 400 zł ….Obowiązki nauczyciela

       ,,Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają, rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

Polecamy świetne zestawienie autorstwa Koleżanek i Kolegów z ZNP .

 

To jest nasz Kraj


O Sprawie Narodowej – słowami sławnych Przodków


Jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na Niebie,
Zapomnij o mnie!
 


Znam ja, co jest serce targać
gwoźdźmi, co się w serce wbiły,
biczem własne smagać ciało,
plwać na zbrodnie, lżyć złej woli,
ale Świętości nie szargać,
bo trza, żeby święte były,
ale Świętości nie szargać:
to boli.


W tym jest coś z p….. W tym jest jakieś duże P…Nam jest wstyd za ten kraj.
My się tego kraju wstydzimy.
A przecież nie mamy innego kraju, sami musimy wydobyć go z błota.

__________________________________________________

(Adam Mickiewicz Dziady,  Stanisław Wyspiański Wesele,
Bolesław Prus Lalka, Ryszard Kapuściński Cesarz)

Inwentaryzacja nie należy do obowiązków nauczyciela


Agnieszka Kosiarz

       Jeśli dyrektor wyznacza nauczyciela do składu komisji inwentaryzacyjnej, to musi uzyskać jego zgodę. Wynika to z faktu, że zakres zadań i obowiązków nauczycieli określa ustawa – Karta Nauczyciela. Do obowiązkowych zadań nauczycieli nie należą ww. kwestie.
        Natomiast pracownik niepedagogiczny jest zobowiązany do udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej, jeśli w jego zakresie czynności znajdują się postanowienia zobowiązujące go do wykonywania takich zadań. W praktyce często znajdują się tam postanowienia zobowiązujące pracownika do wykonywania zleconych przez przełożonych poleceń lub zadań służbowych innych niż czynności wymienione w szczegółowym wykazie.

 Autorka to specjalista z zakresu prawa oświatowego,
o wieloletnim doświadczeniu na stanowiskach  specjalisty
w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania, nauczyciel, autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Stanowisko KM WZZ ,,Forum – Oświata” w Krakowie  w sprawie  ,,Strajku Kobiet”

W związku z informacjami dotyczącymi działań organów państwowych  wobec uczestników manifestacji informujemy,  że:

 1. Nie  w naszych kompetencjach jako związku zawodowego jest ocenianie wyroku Trybunału  Konstytucyjnego oraz zachowania uczestników manifestacji – co więcej, mamy prawo do zróżnicowanych stanowisk  i mamy zróżnicowane stanowiska.
 2. Nie zamierzamy reagować na doniesienia medialne, a jedynie na konkretne, zgłoszone nam telefonicznie lub mailowo, zdarzenia.
 3. Natomiast kategorycznie sprzeciwiamy się wszelkim próbom  wykorzystywania nauczycieli  lub dyrektorów placówek oświatowych do rozliczania uczestników manifestacji/ ,,Strajku Kobiet”.
 4.  Będziemy zdecydowanie  interweniować  w sprawach indywidualnych dotyczących naszych członków .  W szczególnych przypadkach na naszą pomoc mogą liczyć również osoby  nienależące do WZZ ,,Forum – Oświata”.

Anna Sapielak
Przewodnicząca KM
WZZ ,,Forum – Oświata” w Krakowie

Tak nie musi być…

Jeśli Twój pracodawca źle Cię traktuje – pamiętaj: 
Ty pozwalasz mu na to!
Codziennie wybierasz pomiędzy biernym przyzwoleniem
a zdecydowaną reakcją.
Nie czekaj, aż przestaniesz zauważać, że  Ty i Twoje Koleżanki/ Koledzy
jesteście krzywdzeni i wykorzystywani. 

Ty wiesz, co jest źle – a my wiemy, jak  to zmienić!
Ty masz wybór –  a my możemy być źródłem Twojej siły i odwagi.

Dlaczego proponujemy Ci pomoc?
Bo my już wiemy, jaka może być różnica.
Bo chcemy, żeby w przyszłości  mądrzy, wartościowi ludzie
uczyli nasze dzieci i wnuki.
Bo szanujemy nasz zawód.
Bo jesteś naszą Koleżanką, naszym Kolegą!

 Nie musi być źle …
A jednak ciągle jest  w bardzo wielu szkołach i przedszkolach….
Bo Ty się na to godzisz…  
A może już nie?