Kwarantanna a wynagrodzenie nauczycieli

Drogie Koleżanki i Koledzy,
pragniemy zwrócić Waszą uwagę na poważny problem związany z sytuacją epidemiczną, przed którym to problemem stanąć możemy, jako nauczyciele, w każdej chwili.
       W przypadku gdy u ucznia danej szkoły stwierdzono zakażenie SARSCoV2 , zostaje on odesłany na kwarantannę wraz z całym zespołem klasowym i nauczycielami, którzy mieli z nim kontakt. Nauczyciel pozostający w domu na kwarantannie będzie musiał, aby za czas kwarantanny otrzymać pełne wynagrodzenie, prowadzić lekcje zdalnie. Prowadzenie zajęć online z uczniami objętymi kwarantanną uważamy za optymalne rozwiązanie. Jednakże zajęcia online dla uczniów klas mających lekcje w trybie stacjonarnym w szkole okazują się kontrowersyjne.
        Nauczyciel objęty kwarantanną zapewni wprawdzie uczniom realizację podstawy programowej, ale nie zapewni im opieki. Dyrekcja szkoły zmuszona będzie zaangażować dodatkowego opiekuna.
      Zgodnie z pozyskanymi przez nas informacjami, Wydział Edukacji UMK poważnie rozważa rozwiązanie najprostsze i niegenerujące kosztów, czyli obciążenie dodatkowymi zadaniami opiekuńczymi – nieodpłatnie, w ramach tzw. czterdziestogodzinnego tygodnia pracy – nauczycieli, którzy w danym momencie nie są objęci kwarantanną i pracują w trybie stacjonarnym.
       W naszej ocenie taka interpretacja obowiązków nauczyciela jest sprzeczna z zapisami Karty nauczyciela, niedopuszczalna i narusza podstawowe zasady współżycia społecznego. Jako Związek Zawodowy stoimy na stanowisku, że nauczyciel, któremu przydzielono dodatkowe godziny zajęć opiekuńczych w zastępstwie za nauczyciela objętego kwarantanną, powinien otrzymać pełne wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw, naliczone zgodnie z art. 35. ust. 2a i 3 KN.
       Dalsze działania uzależnimy od odpowiedzi Organu prowadzącego na nasze pytania.
W załączeniu – pismo do Wydziału Edukacji.  Czekamy …..

Pozdrawiamy serdecznie
Komisja Międzyzakładowa
WZZ ,,Forum – Oświata” w Krakowie