500 zł dla nauczycieli – opodatkowane czy nie?

Obawiamy się, że opodatkowane. Minister Czarnek zaproponował nam ( a raczej niektórym z nas!)  dofinansowanie  w formie zwrotu za zakupiony sprzęt, a nie w formie ekwiwalentu. 

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadr i płac, wyjaśnia:  ,,Ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętu, stanowiących ich własność, co do zasady, jest zwolniony z podatku i składek ZUS  [….]  Nie w każdym jednak przypadku będzie to przychód niestanowiący podstawy opodatkowania i oskładkowania.  Przykładowo, kwota zwrócona pracownikowi za zakupiony przez niego sprzęt, który będzie użytkował w pracy, nie jest ekwiwalentem zwolnionym z podatku i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”.

Ciekawe, czy zostanie chociaż 400 zł ….