Inwentaryzacja nie należy do obowiązków nauczyciela


Agnieszka Kosiarz

       Jeśli dyrektor wyznacza nauczyciela do składu komisji inwentaryzacyjnej, to musi uzyskać jego zgodę. Wynika to z faktu, że zakres zadań i obowiązków nauczycieli określa ustawa – Karta Nauczyciela. Do obowiązkowych zadań nauczycieli nie należą ww. kwestie.
        Natomiast pracownik niepedagogiczny jest zobowiązany do udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej, jeśli w jego zakresie czynności znajdują się postanowienia zobowiązujące go do wykonywania takich zadań. W praktyce często znajdują się tam postanowienia zobowiązujące pracownika do wykonywania zleconych przez przełożonych poleceń lub zadań służbowych innych niż czynności wymienione w szczegółowym wykazie.

 Autorka to specjalista z zakresu prawa oświatowego,
o wieloletnim doświadczeniu na stanowiskach  specjalisty
w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania, nauczyciel, autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego.