Czas nauczyciela też ma wartość! Należy to wreszcie wyegzekwować!

         WZZ ,,Forum – Oświata” nie kwestionuje obowiązku wykonywania przez nauczycieli niektórych zadań statutowych szkoły (np. zebrań z rodzicami, wycieczek) w godzinach wykraczających poza dzienny limit 8 godzin. WZZ ,,Forum – Oświata” jedynie domaga się zgodnego z przepisami prawa sposobu wynagradzania nauczycieli za wykonaną i udokumentowaną pracę.
        Problem wynagrodzenia nauczycieli za pracę w godzinach nadliczbowych podejmujemy w celu zapewnienia pracownikom należnego i godziwego  wynagrodzenia za pracę. Ponadto,  uważamy za konieczne finansowe przymuszenie pracodawców do szanowania czasu podległych   im pracowników oraz do  organizowania życia szkoły w taki sposób,  aby ograniczyć nieuzasadnioną stratę wielu godzin pracy nauczycieli, której konsekwencją jest niepotrzebne
i nadmierne przeciążenie tej grupy zawodowej.
          Podsumowując, WZZ ,,Forum – Oświata” – a mamy nadzieję, że  Państwowa Inspekcja Pracy również – w żadnym wypadku nie zaakceptuje faktu, że  czas nauczyciela jest w sposób rażący lekceważony przez polskie władze oświatowe wszystkich szczebli.

Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy