Naruszenie dobra dziecka, czyli …?

źródło : DGP (12 września 2019)

Przy okazji realizacji porozumienia rządu z NSZZ „Solidarność”
w nowelizacji Karty Nauczyciela wprowadzono zapisy rozszerzające zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. W art. 75 KN dodano ust. 2a, z którego wynika, że nauczycielowi nie można wymierzać kary porządkowej za czyn będący naruszeniem prawa lub dobra dziecka. Dodano również wymóg, by dyrektor w ciągu trzech dni po powzięciu informacji o takim czynie powiadomił o nim rzecznika dyscyplinarnego. Jeśli takiego czynu dopuściłby się dyrektor szkoły, procedurę dyscyplinarną musi uruchomić organ prowadzący.

– I tu też pojawiają się wątpliwości, co należy rozumieć przez pojęcie „dobro ucznia”. O ile prawa ucznia są wszystkim znane i zapisane m.in. w statucie placówki, to pojęcie „dobro ucznia” nigdzie nie zostało zdefiniowane. A to oznacza, że spóźnienie się nauczyciela na lekcję lub dyżur na korytarzu również można interpretować jako naruszenie dobra dziecka – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” oraz branży nauki, oświaty i kultury w Forum Związków Zawodowych – Dyrektorzy mogą nadużywać tego prawa wobec niepokornych nauczycieli – przestrzega.

Art. 75 KN
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 obowiązki nauczyciela.
2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kary porządkowe Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.
2a. Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83 rzecznik dyscyplinarny komisji dyscyplinarnej, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.